Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

 

 ? Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsünde bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni , nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

? Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.

? Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları ile komisyonun görev alanına giren illerdeki Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak ve komisyonun sekretaryasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütmek.

? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Koruma Bölge Kurullarından devralınacak dosyaların devir işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için envanter ve meta verisini sağlamak;