Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği

 Görevlerimiz

1) 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine

yönelik çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin

taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek

görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek,

2) Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı,

ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak

Bakanlığa iletmek,

3) Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği

tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer

bilgilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak,

4) Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne

uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir

ve uzlaşma komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak,

5) İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü

uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve

işlemleri yürütmek,

6) Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında,

verilen görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi

düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde

usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,

7) 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi,

kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,

8) 6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan

başvuruları kabul etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,

9) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi

vb. talepleri toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

10) Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu

Müdürlüğüne bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak,

11) Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve

çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12) Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

13) Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel

yönetimlerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında

alanlara ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir

rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek,

14) Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut

üretimi amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal

ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle,

yerleşime uygun alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt

raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik

çalışmalar yapmak,

15) Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer

birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve

süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

16) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı

tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

17) İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.